« Rafitra fampiroboroboana ny famokarana sy fanamafisina ny fikambanana Tantsaha eto Madagasikara »

FITOKANANA NY BIRAON’NY TRANOBEN’NY TANTSAHA MPAMOKATRA FARITRA IHOROMBE


FITOKANANA NY BIRAON’NY TRANOBEN’NY TANTSAHA MPAMOKATRA FARITRA IHOROMBE

 FITOKANANA NY BIRAON’NY TRANOBEN’NY TANTSAHA MPAMOKATRA FARITRA IHOROMBE Ny Zoma faha 21 ny volana Mai no notokanan’i Filohan’ny Repoblikan’ny Madagasikara, A/toa ANDRY Nirina Rajoelina tamin’ny fomba ôfisialy ny Biraon’ny Tranoben’ny Tantsaha Mpamokatra eto anivon’ny Faritra


LIRE LA SUITEPREV


NEXT

Tranoben’ny Tantsaha Mpamokatra

DERNIÈRES ACTUALITÉS1ère AG à Ambatobe le 16 et 17 Janvier 2020.

1ère AG à Ambatobe le 16 et 17 Janvier 2020 Présentation des techniciens Présentation desFormation sur le système d’Information Communications de la TTM, mars 2020

Formation sur le système d’Information Communications de la TTM, mars 2020La TTM collecte, traite etNy Tranoben’ny Tantsaha Mpamokatra na TTM dia manana ireto tanjona ireto

 Ny Tranoben’ny Tantsaha Mpamokatra na TTM dia manana ireto tanjona ireto:Fanatsarana ny farim-piainan’ny Mpamokatra, fampiroboroboana

Tenin’ny Filoha

Ampanetretena feno no andraisako ny voninahitra lehibe apetraky ny Filankevimpitantanan’ny Tranoben’ny Tantsaha Mpamokatra ny andraikitra maha Filoha ny tenako.

Kitro ifaharan’ny famokarana sy ny fanjariantsakafo ny Famokarana tantanampianakaviana izay mandrafitra ny ankamaroan’ny Tantsaha Mpamokatra eto Madagasikara ary miantoka ny ampahany betsaka amin’ny sakafon’ny mponina. Mamelona sy mampiasa ny maro an’isa eto Madagasikara ary isan’ny mandray anjara lehibe eo amin’ny arikarena malagasy ihany koa izy ireo.Azo lazaina ho nahafapo ny vokabary ny taompambolena 2019-2020 ary miatrika ny taompiotazana isika amin’izao fararano izao. Teo ny fahamainana nitarazoka teo ampanombohana vokatry ny fiovaovan’ny toetrandro, eo ihany koa ny mbola fisian’ny valan’aretina COVID 19 izay mametraka olana sy sakantsakana mandrakariva amin’ny fanantanterahana ny asa fihariana sy ny velon-tenan’ny Mpamokatra.

Mbola mahazo ny ankamaroan’ny mponina eto Madagasikara ny fahatrana raha ny antontan’isa voalaza ny taona 2020. Koa hiara-miasalahy manoloana ny fanamby lehibe aterak’izany. Tsy avelantsika hijanona amin’izao ny famokarana sy ny farimpiainan’ny Tantsaha Mpamokatra. Hanao ho vaindohandraharaha ny fitadiavambahaolana samihafa amin’ny fisoloantena samihafa enti-

maneho sy mandroso hevitra hampandroso ny TTM, ary handray anjara amin’ny fampandrosoana eny ifotony ny amin’izay mahamaika sy laharampahamehana avy amintsika Tantsaha Mpamokatra.

Paik’ady mahomby indrindra ny fanatsarana ny lafiny serasera mba hanamorana ny fifandraisantsika sy hanarahana ireo vaovao miainga avy any ifotony, ny isam-paritra ary ireo hetsika hafa aty amin’ny
foibe nasionaly. Koa manentana antsika tsy hisalasala hampita ny zava-misy, ny ahiahy, ny hetaheta, ny sosokevitra ifandrimbonana amin’ny alalan’ireo solotena isan’ambaratongany eto amin’ny TTM.

Misaotra antsika mpikambana amin’ny fahatokisana apetrakareo amiko sy amin’ny Birao mpanatanteraka, ary mampahery sy mirary soa ho antsika Tantsaha Mpamokatra rehetra hahavita be amin’ny asa iandraiketana. Vonona ny TTM iara-misalahy amintsika hiatrehana ny fiantraikan’ny COVID 19, ny fiovaovan’ny toetrandro sy ny kere any Atsimo.

Misaotra sy mankasitraka indrindra an’ireo mpiaramiasa mahafatrapo, ny mpiaramiombon’antoka sy ny mpamatsy vola ary ireo ministera sy manampahefana isantokony tena vonona.

Ho antsika rehetra ny Famokarana miroborobo, ho antokin’ny fampandrosoana!

RAZAFIMBOLOLONA Angeline Lydia

Filoha nasionaly

galleries  photos

[gmedia id=2]

GALLERIES videos

Informations utiles

https://www.youtube.com/watch?v=JYTb5_DHx8Ihttps://www.tranobenytantsaha.mg/wp-content/uploads/2021/10/VID-20211013-WA0000.mp4https://www.tranobenytantsaha.mg/wp-content/uploads/2021/10/JT-BILAN-TTMR-FITOVINANY-HB.mp4https://www.youtube.com/watch?v=9lV0QPsWZPYhttps://www.youtube.com/watch?v=3hwyMxIazKwhttps://www.youtube.com/watch?v=CU0nUK3xp5M

DOCUMENTS  SPECIFIQUES


Satut TTM


PTA


RI


Manuel de procédures

Réseaux  SOCIAUX

Facebook

Instagram

Youtube

Twitter

ADRESSE & CONTACTS

Bâtiment Ex-Micro Hydraulique

1èr Etage

Nanisana Antananarivo 101

HAJARIVOLA Sitrakiniaina

Responsable communication

+261 34 86 453 06

+261 34 86 453 06

Email & web

ttmn.infocom@gmail.com

aaf.ttmn@gmail.com

www.tranobenytantsaha.mg

Partenaires
techniques et financiersministères partenaireOPF
et plateformes partenaires